ανταποδίδομαι


ανταποδίδομαι
ανταποδίδομαι, ανταποδόθηκα, (σπάν.) ανταποδομένος βλ. πίν. 187

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.